Termogeologia i amortització de la instal·lació geotèrmica…

Pendre la temperatura del subsol i realitzar un Assaig de Resposta Tèrmica, ens permet conèixer la Termogeologia de l’emplaçament. Seran unes dades úniques per al lloc a on anirà la instal·lació, i que haurem d’interactuar-hi posteriorment per al càlcul del nombre necessari de sondes geotèrmiques/intercanviadors de calor.

Juntament amb les necessitats tèrmiques de l’edifici de fred, calor, i ACS en kWh principalment, ens farà decidir per una potència  (kW) de bomba de calor geotèrmica i la distribució/profunditat de sondes geotèrmiques, que ens donarà el nombre final de metres a perforar i en conseqüència el temps d’amortització de la instal·lació.

Tradicionalment les climatitzacions s’han calculat en base a la potència necessària, o sigui, completament al revés, de com un sistema inercial de baixa temperatura funciona. Així, en edificis sensibles a càrregues de fred altes, els pressuposts tenen variacions importants en funció dels coeficients de simultaneïtat que s’apliquin, fent que la geotermia sigui “cara”.

Desde Sialtec Geotermia treballem per que el coneixement de la  Termogeologia faciliti l’implantació dels sistemes geotèrmics, i realitzem els càlculs necessaris per tal de no descartar cap possibilitat.